Inhoudelijke Criteria

De inzending omvat een vorm van navolgbare kennisgeneratie en is (bij voorkeur) via een participatief proces van vernieuwing en/of bewustwording en/of verbeterd begrip tussen mensen tot stand gekomen. De beschrijving van het onderzoeksproces moet omvatten: een duidelijk doel, methode en beoogde en behaalde resultaten op het gebied van vrede. Het moet een afstudeerwerkstuk zijn.

De inzending geeft een (gedeeltelijk) antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen wij de wereld met elkaar en toekomstige generaties vreedzaam delen in tijden van radicale verandering, toenemende schaarste van hulpbronnen en toenemende (inter)nationale polarisering van maatschappelijke groepen en conflicten tussen individuen?

NB: om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het onderzoek aan minimaal 3 criteria voldoen.

Het gaat om de volgende criteria met betrekking tot onderzoek dat:
– is uitgevoerd met praktijkmensen
– bijdraagt aan empowerment van kwetsbare of kansarme groeperingen
– vanuit de onderzoeksmethode inherent vrede bevordert
– buiten bestaande kaders oplossingen/mogelijkheden voor vrede bijdraagt
– in de uitvoering moed en inzet toont in het werken aan vrede
– gedurende het proces toewerkt naar gedeeld begrip van complexe vraagstukken die met        vrede verbonden zijn in een specifieke context
– bijdraagt aan beter onderling begrip vanwaaruit nieuwe mogelijkheden voor vrede kunnen worden ontwikkeld
– plausibele, sociaal rechtvaardige en inclusieve benaderingen voor vrede oplevert
– vreedzame mogelijkheden biedt voor het oplossen van problemen en conflicten.

Bij het indienen van de samenvatting word je geacht drie van deze criteria aan te kruisen en toe te lichten.