Jury rapport 2016

Toespraak bij de uitreiking van de HBO Peace in Practice Research Award van de Stichting Vredeswetenschappen, 9 december 2016, door de voorzitter van de jury, Nicolien Montessori

Geachte dames en heren,

De vredeswetenschappen en de scriptieprijs
Voor de tweede maal reiken wij dit jaar de onderzoeksvredesprijs uit in naam van de Stichting VredesWetenschappen. Allereerst wil ik daarom namens de jury onze erkentelijkheid uitspreken jegens de initiatiefnemer, de Stichting Vredeswetenschappen, de organiserende partij: het lectoraat Ethics and Global Citizenship van Saxion Hogeschool en de financierder: ASN Bank.
Met deze HBO vredesonderzoeksprijs wil de SVW de HBO sector aanmoedigen om op grond van haar praktijkgerichtheid en schakel naar het (inter)nationale beroepenveld haar volle potentieel op het gebied van vredesonderzoek waar te maken.

De jury

De jury die mede vorm heeft gegeven aan de opzet van deze nieuwe prijs is als volgt samengesteld:

Nicolien Montessori, bestuurslid SVW en Associate Professor binnen het Lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van de jury
Geor Hintzen, Haagse Hogeschool
Tom Kroon, wijsgerig en historisch pedagoog
Yvonne Leeman Lector bij Hogeschool Windesheim te Zwolle en UHD bij de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. (vandaag helaas niet aanwezig)
Wifred Verweij, docent en opleidingsmanager verbonden aan Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde.
Bastienne Bernasco, HHD en onderzoeker bij Saxion, gespecialiseerd in Hospitality.

De jury werd ondersteund door Therese Dona van Saxion Hogeschool. Wij danken haar voor haar inzet als organisator en ambassadrice voor deze prijs.

Werkwijze van de jury
Voor deze specifieke HBO vredesprijs, werd een algemene onderzoeksvraag vastgesteld.
Deze luidt:
Hoe kunnen wij de wereld met elkaar en toekomstige generaties vreedzaam delen in tijden van radicale verandering, toenemende schaarste van hulpbronnen en toenemende (inter)nationale polarisering?
Van kandidaten wordt verwacht dat zij zich verhouden tot deze vraag en relevante kennis en instrumenten genereren die bijdragen aan het benaderen van deze vraag.

De inzendingen
De prijs is nog relatief nieuw en duidelijk in opbouw. Dit bleek door het beperkt aantal inzendingen. Het ging om drie inzendingen waarvan we er slechts een hebben kunnen nomineren.
De ter beoordeling voorgelegde onderzoeken waren afkomstig van diverse hogescholen en besloegen onder meer de thema’s met betrekking tot het begeleiden van kinderen in een weeshuis in India en de analyse van vredesoperaties in Somalië. De eerste inzending voldeed niet aan de eisen omdat er te euro-centrisch werd gedacht en te weinig intercultureel. Bij de andere scriptie ontbrak het praktijkelement. Zo bleef de winnende inzending over, waar u zojuist een film van hebt gezien.
Het ging om de scriptie Sustainable bamboo straw production – An example for circular economy in Cambodia, geschreven door Ann Cathrin Joest ter afronding van haar bachelor of Business Administration opleiding met een specialisatie in Public Health
Deze inzending raakt de kern van wat de SVW en de jury met deze prijs voorhebben.
In de eerste plaats vond het onderzoek plaats op locatie. Dit onderzoek is verricht tijdens een stage van vier maanden bij de Cambodian Child’s Dream Organization (CCDO) in Siem Reap, Cambodia. De inzending getuigt van participatie met de lokale bevolking. Door het praktijkonderzoek aldaar uit te voeren, is gebruik gemaakt van lokale kennis en zo is er in dit onderzoek oog gekomen voor lokale belangen en prioriteiten. Er is gebruik gemaakt van lokale gewassen, hetgeen bijdraagt tot duurzaamheid en lokale werkgelegenheid. Ann Cathrin heeft een collectief proces op gang gekregen, wist vrijwilligers te enthousiasmeren en heeft het project kunnen overdragen op een manier dat het nu ter plaatse wordt voorgezet.
Mede namens de jury feliciteer ik van harte de (afwezige) winnares van de HBO Peace in Practice Research Award 2016: An Cathrin Joest. Daarnaast feliciteren we haar naaste familie en vrienden en haar begeleider en daarmee ook het Windesheim Honours College: dat ten tweede male het winnende onderzoek heeft geleverd.